Această informare explică ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când folosiți servicii furnizate de site-ul web abacproiect.ro.

Operatorul Abac Proiect Energie S.R.L. prelucrează date cu caracter personal în cadrul acestui site web cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 și a prevederilor legale aplicabile și cu dorință de a sprijini drepturile dumneavoastră de protecție a datelor cu caracter personal.

Puteți să ne contactați folosind una dintre metodele de aici.

Ce categorii de date cu caracter personal colectăm?

Pe de o parte, datele dumneavoastră sunt colectate atunci când ni le furnizați. Acestea ar putea fi, de exemplu, date pe care le introduceți într-un formular de contact.

Alte date sunt colectate automat de către sistemele noastre IT atunci când vizitați site-ul web. Acestea sunt date tehnice, de trafic, colectate automat la accesarea paginilor din site sau la completarea formularelor din site.

Pentru ce colectăm datele?

 • Pentru asigurarea securității sistemului electronic și buna desfășurare a funcționării acestuia
 • Pentru prestarea serviciilor noastre prin oferirea de suport și răspunsuri la întrebările dumneavoastră transmise folosind formularul de contact.

Nu veți fi contactat în scopuri de marketing dacă ne transmiteți mesaje prin formularul de contact.

Nu transmitem datele dumneavoastră.

Formulare de contact

Datele transmise de persoana vizată, peste 18 ani, prin formularul de contact sunt prelucrate conform următoarelor temeiuri legale:

 • dacă datele sunt referitoare la executarea unui contract sau îndeplinirii de sarcini precontractuale, articolul 6 alineatul 1 litera b)
 • dacă vi s-a cerut și v-ați exprimat consimțământul (pe care îl puteți revoca în orice moment), articolul 6 alineatul 1 litera a)
 • în orice alt caz, aplicăm articolul 6 alineatul 1 litera f) fiind interesul nostru legitim să procesăm cereri ce ni se adresează, asigurându-ne că luăm măsuri pentru a garanta un echilibru între interesele operatorului și drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate.

Datele introduse vor fi păstrate, cu respectarea oricăror prevederi legale aplicabile privind perioade de retenție a datelor:

 • până la finalizarea procesării cererii dumneavoastră sau dacă nu mai este aplicabil scopul stocării datelor
 • până la solicitarea persoanei vizate de a le șterge sau de revocare a consimțământului

Cookie-uri

Site-ul abacproiect.ro stochează date cu caracter personal în cookie-uri, conform politicii de cookie-uri.

Operatorul site-ului are un interes legitim în stocarea cookie-urilor necesare pentru furnizarea fără erori tehnice și optimizată a serviciilor sale.

Dacă s-a solicitat consimțământul pentru stocarea cookie-urilor și a tehnologiilor de recunoaștere comparabile, prelucrarea se efectuează exclusiv pe baza acestui consimțământ (art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament); consimțământul poate fi revocat în orice moment ștergând cookie-urile din browser sau accesând linkul Politica de cookie-uri și urmând instrucțiunile de acolo.

Fișierele jurnal ale serverului

Sunt stocate automat date privind accesările paginilor din site:

 • Informații despre clientul folosit pentru accesare (tipul și versiunea browserului, tipul și versiunea sistemului de operare utilizat; numele de gazdă al computerului care accesează)
 • Adresa URL de referință (HTTP referer)
 • Adresa IP de unde se accesează pagina
 • Adresa URL solicitată și ora solicitării (cererea).

Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

Aceste date nu vor fi îmbinate cu alte surse de date.

Aceste date sunt colectate în baza interesului nostru legitim de a asigura buna funcționare și continua optimizare a site-ului.

Conținut înglobat de pe alte site-uri web

Site-ul nu înglobează conținut de pe alte site-uri web. Sunt folosite fonturi din surse externe.

Sunt aplicate măsuri de securitate pentru a pune în aplicare politici de blocare a conținutului din alte surse decât abacproiect.ro prin stabilirea de reguli adecvate de acces.

Cât timp îți păstrăm datele

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile, pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil) sau conform intereselor noastre legitime (de exemplu, in scop probator).

Ce drepturi aveți cu privire la datele dumneavoastră?

Regulamentul (UE) 2016/679 oferă persoanelor vizate o serie de drepturi:

Pentru exercitarea acestor drepturi este necesar să ne adresați o cerere folosind datele noastre de contact din această politică.

Vă recomandăm să ne transmiteți la adresa noastră de email solicitarea, iar noi vom răspunde tot în format electronic.

La aceste cereri conforme cu Regulamentul, primite din partea persoanelor vizate, ne propunem să răspundem gratuit și fără întârzieri nejustificate și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii. În cazuri excepționale sau complexe vă vom comunica în termenul de o lună informații pertinente privind întârzierea, precum și un termen nou cu respectarea duratelor de răspuns prevăzute de lege pentru prelungiri.

În situația în care cererea va fi în mod vădit nefondată sau excesivă, de exemplu având caracter repetitiv, atunci avem dreptul de a taxa sau de a refuza tratarea unei asemenea cereri.

În funcție de tipul cererii, pentru protejarea confidențialității datelor cu caracter personal, dacă avem în mod întemeiat îndoieli privind identitatea persoanei care a transmis cererea, vom solicita informații suplimentare pentru confirmarea identității înainte de a soluționa cererea.

Dreptul de retragere a consimțământului

În prelucrările pentru care s-a exprimat expres consimțământul, persoana vizată îl poate revoca oricând. Legalitatea prelucrării datelor efectuate până la revocare rămâne neafectată de revocare.

Dreptul la opoziție (art. 21)

Persoanele vizate se pot opune prelucrării datelor lor din motive particulare atunci când datele se prelucrează în interesul nostru legitim și interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate prevalează față de acest interes și datele nu sunt necesare unui demers juridic.

De asemenea, vă puteți opune oricând, fără motiv și în mod gratuit prelucrărilor în scopuri de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri create în acest scop).

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22)

În procese decizionale automate în cazul în care decizia produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează similar și semnificativ, aceasta are dreptul de a solicita intervenție umană în procese decizionale automate (inclusiv crearea de profiluri), de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta aceste decizii.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77)

Conform art. 12, dacă veți considera că nu am luat măsurile corespunzătoare pentru cererea dumneavoastră, aveți dreptul de a depune plângeri la autoritățile competente și de a urma căi de atac în instanță.
Noi sperăm să putem rezolva oricare din solicitările dumneavoastră în mod satisfăcător, însă trebuie să știți că persoanele afectate de încălcări ale drepturilor lor privind datele cu caracter personal au dreptul de a depune plângeri la autoritatea de supraveghere competentă. În România, autoritatea de supraveghere competentă este:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20)

Persoanele vizate au dreptul de a solicita o copie a datelor furnizate operatorului într-un format electronic, structurat și uzitat numai dacă prelucrarea:

 • se bazează pe consimțământ sau este în baza unui contract
 • și se face prin mijloace automate

Dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, se poate solicita și transmiterea datelor către un alt operator.

Dreptul de acces (art. 15)

Persoanele vizate au dreptul de a ne solicita privind datele lor personale:

 • confirmarea prelucrării datelor
 • o copie a acestor date
 • comunicarea de informații privind prelucrarea, enumerate aici și conținute în această politică

Dreptul la informare (art. 13 și art. 14)

Persoanele vizate au dreptul de a fi informate privind identitatea și datele de contact ale operatorului și ale responsabilului cu protecția datelor, scopurile și temeiurile legale ale prelucrărilor, interesele legitime urmărite de operator sau de terți, destinatarii datelor, intenția noastră de a transfera datele internațional, perioada de stocare a datelor, procese decizionale automate, sursa datelor și drepturile de care dispune.

Dreptul la rectificare (art. 16)

Persoanele vizate pot solicita corectarea sau completarea datelor lor atunci când acestea sunt inexacte.

Dreptul la ștergere (“dreptul de a fi uitat” – art. 17)

Persoanele vizate au dreptul de a obține ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, când:

 • datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor colectării sau prelucrării
 • prelucrarea era bazată pe consimțământ și consimțământul a fost retras
 • persoana vizată se opune prelucrării în condiții prevăzute de lege
 • datele au fost prelucrate ilegal
 • ștergerea este necesară ca operatorul să își respecte obligațiile legale

Conform legii, nu vor fi șterse date ce sunt necesare ca operatorul să își respecte obligațiile legale sau dacă sunt necesare în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18)

Persoanele vizate au dreptul de solicita restricționarea:

 • prelucrărilor de date a căror exactitate este contestată pentru o perioadă în care operatorul poate verifica acuratețea acestora,
 • prelucrărilor ilegale de date pentru care persoana vizată nu dorește ștergerea, sau
 • prelucrărilor de date ce nu mai sunt necesare scopurilor colectării, dar sunt necesare în instanță persoanei vizate
 • prelucrărilor pentru care s-a transmis o cerere de exercitare a dreptului de opoziție și operatorul verifică care drepturi și interese prevalează.

Dacă se solicită restricționarea prelucrării, în afară de stocare, datele pot fi utilizate:

 • cu consimțământul persoanei vizate
 • sau dacă sunt necesare în instanță
 • sau pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice.

Găzduire

Furnizorul nostru de servicii de găzduire tratează cu seriozitate siguranța și buna funcționare a site-urilor găzduite și deține, printre altele, certificări ISO 27001, InfoSec și ITIL.

Cui transmitem datele?

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • partenerilor (de exemplu, pentru executarea unei lucrări subfurnizori/colaboratori)
 • furnizorilor de servicii IT. În situații excepționale acest lucru poate fi necesar pentru rezolvarea problemelor.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României și nu transferăm datele dumneavoastră nici intern, nici internațional.

Informații de contact

Abac Proiect Energie S.R.L.

Nr. Reg. Com. J23/1170/2012
CUI: RO16912291

Ne puteți contacta pentru informații suplimentare sau cu solicitări:

În scris la adresa: Strada Răsăritului no. 38, Buftea, Jud. Ilfov
Telefonic, la numărul 021 352 93 74
Electronic la adresa contact@abacproiect.ro
Sau folosind formularul de contact

Cum protejăm datele?

Dorim să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

De asemenea, acest site folosește criptare SSL pentru a proteja confidențialitatea comunicărilor între browserului dumneavoastră și serverele noastre. Puteți recunoaște o conexiune criptată după schimbarea liniei de adresă a browserului din „http://” în „https://” și după simbolul de blocare din linia browserului dvs.

Actualizări periodice

Informațiile din această politică vor fi revizuite periodic. Pentru a rămâne informat vă rugăm să consultați periodic conținutul politicii de confidențialitate.

Ultima actualizare: 30.04.2024